Kiedy można dokonać ekshumacji?

Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich jest procedurą, która podlega nadzorowi sanitarnemu. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu wymaganych pozwoleń można wydobyć zwłoki lub prochy z grobu. Kiedy można dokonać ekshumacji? Wniosek o ekshumację zwłok lub szczątków mogą złożyć osoby uprawnione do pochowania zwłok, które dysponują zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego. O ekshumowanie zwłok może ubiegać się również sąd lub prokurator, a także Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ekshumacja może być konieczna  w razie wydania decyzji przez państwowego inspektora sanitarnego, dotyczącej zmiany sposobu użytkowania cmentarza.

W jakim celu przeprowadza się ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich?

Z ważnych powodów dopuszcza się ekshumowanie zwłok lub prochów w celu ich przeniesienia w inne miejsce. Translokacją zwłok lub szczątków zajmują się wyspecjalizowane firmy, które są przygotowane do profesjonalnego transportu zmarłych, a w razie potrzeby do międzynarodowego przewozu zwłok. Ekshumacja jest konieczna w przypadku, kiedy trzeba przeprowadzić badanie zmarłego, jak również wtedy, gdy zachodzi potrzeba pogłębienia grobu.

Kiedy ekshumacja jest zabroniona?

W niektórych sytuacjach ekshumacja jest zabroniona. Przeprowadzenie ekshumacji nie jest dopuszczalne przed upływem 2 lat od daty zgonu, jeśli osoba zmarła na chorobę zakaźną, widniejącą w wykazie chorób, sporządzonym przez ministra ds. zdrowia. Ekshumację można wykonać w ściśle określonym terminie, tj. w okresie od 16 października do 15 kwietnia, chyba że właściwy inspektor sanitarny zezwoli na ekshumowanie zmarłego w innym czasie. Osoby biorące udział w ekshumacji muszą być zabezpieczone w środki ochrony osobistej, a czynności polegające na wydobyciu zmarłego przeprowadzane są we wczesnych godzinach porannych.